Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Презареждане без преливане с екопомпата с дозатор за многократна употребаЕдин от основните приоритети на множество опаковъчни производите­ли е да покажат, че водят политика на намаляване разходите си, като съ­щевременно представят дейност­та и продуктите си в по-екологична и устойчива светлина. Когато ста­ва въпрос за течните сапуни и шам­поаните, наред с широко използва­ните HDPE/PET бутилки (със или без дозаторна помпа), производителите предлагат пълнители за презарежда­не, поставени в олекотените стоя­щи торбички. Ако техният дизайн и сфери на приложение са внимателно подбрани, то обемът на изхвърляни­те битови отпадъци, както и количе­ството ресурси, използвани за опако­ване и логистика, могат да намалеят значително. Въпреки това не бива да пренебрегваме факта как потреби­телят ще възприеме новия опаковъ­чен формат.

Потребителите несъмнено осъзнават, че еднократното използва­не на пластмасови бутилки с доза­тори е пилеене на енергия и ресур­си, но в същото време не желаят да се лишат от удобството им. Използ­вайки гъвкав пълнител, клиентите се сблъскват с нуждата да прелеят течния сапун или шампоан от тор­бичката в бутилката. Неудобството при използване може да доведе до от­хвърляне на този по-екологичен вари­ант и резултатът е, че множество твърди опаковки за многократна упо­треба се озовават на сметището.

Решение на този проблем пред­ставиха корейските дизайнери Bang Ki Ryoul и Junga Kim. Новият продукт е наречен Екопомпа с дозатор за пов­торно пълнене (The Eco-pump Refill Dispenser). Той е с просто устрой­ство и същевременно брилянтно ин­женерно решение. Елегантно извита­та арка на опаковката завършва със струйник и тръбичка, които пасват идеално на гъвкавите пълнители с винт. Смяната на пълнителите ста­ва чрез просто отвиване на празния плик и подмяната му с пълен. Така, на потребителя му е спестено неудоб­ството да прелива от единия в дру­гия съд. Дозаторът е изработен от висококачествена пластмаса, а ме­талният накрайник изглежда чудесно върху рафта на всяка баня. Върху гор­ната част на помпата е отпечатан миниатюрен брайлов надпис, който позволява на хората с увредено зре­ние да идентифицират лесно съдър­жанието на опаковката.

Системите за повторно пълне­не могат да създадат високо ниво на потребителска лоялност, тъй като ако са умело конструирани, могат да „принудят“ потребителя да използва продължително време пълнители от една и съща марка. Нека не забравя­ме, че гъвкавата опаковка, която се използва за повторно пълнене, съдър­жа до 83% по-малко пластмаса в срав­нение с бутилките от HDPE и PET, като в същото време изисква по-мал­ко енергия за производство и дист­рибуция. Удобството при използване в повечето случаи обаче е над всичко.

 
15.10.2011.
Автор: Антон Стийман
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар