Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковъчните иновации за 2009В следващите редове ви представяме 12-те най-иновативни опаковки според опаковъчния експерт Антон Стийман. Част от опаковките сме представяли на вашето внимание в броевете на ProPACK през изминалата 2009 година.

1. Олекотена алуминиева бу­тилка

Тъй като пазарът на минерални води непрекъснато е заливан с нови про­дукти, производителите са прити­снати от нуждата да подобрят еко­логичния профил на своите опаковки. Част от решението на проблема може да се окаже новата олекотена бутилка с вместимост триста мили­литра, изработена от Exal Corporation за нуждите на компанията — достав­чик на минерални води Eaux Vives. Бу­тилката, чиято разработка е продъл­жила почти 10 години, е с 40% по-лека от използваните в момента аналози, като по този начин се пести значи­телно количество материал. Проду­ктът е наречен условно с абревиату­рата C2C — Coil–to–Can (в превод „от намотката до опаковката“). Използ­ваната технология за изработване е подобна на тази при алуминиевите кутии за напитки, като потенциал­ната скорост на производство от едно руло може да достигне 1000 бу­тилки в минута. Цената на проекта досега е надхвърлила 30 милиона до­лара, част от които са похарчени от Exal за пилотна производствена ли­ния в американския щат Охайо с ка­пацитет 120 милиона бутилки годиш­но. Иновационният продукт получава международно признание с награда­та от конкурса „Метална опаковка на годината“, проведен в края на ок­томври 2009 г. в Дубай по време на срещата на производителите на алу­миниеви кутии.

2. Чувствителни на темпера­тура етикети, разрушаващи баркодовете

През годините на пазара се появиха много различни видове температур­ни индикатори. Повечето от тях по­казват кога температурната среда на съхранение на продуктите е била нарушена. Едно от добрите решения в това направление е на компанията Tempix Sweden, която стартира про­изводството на нов температурен индикатор, унищожаващ баркодове­те на етикетите, ако хранителни­те продукти са изложени на прекале­но високи температури. Уникалното в технологичните решения на Tempix е, че те се съчетават много успеш­но с баркода върху ценовия етикет. Когато продуктът е изложен на пре­калено висока температура, барко­дът се самоунищожава, като посте­пенно потъмнява и става нечетивен за скенера.

Идентична разработка за баркод се появи миналата година и в Япония. Компанията To-Genkyo представи по­добен продукт, предназначен за опа­коване на месо. Той е наречен „Свеж етикет“ и има формата на пясъчен часовник. Надписът на етикета е от­печатан със специално мастило, ко­ето променя цвета си в момента, в който в опаковката се появят сле­ди от амоняк. В процеса на стареене месото отделя все по-големи количе­ства от този химичен елемент, кой­то затъмнява баркода поетапно от долната част на етикета, докато се стигне до горе, като по този начин имитира пълненето на пясъчен часов­ник. Когато баркодът почернее на­пълно, той не може да бъде сканиран.

И двете иновации са много удоб­ни както за клиентите, които по този начин ще могат от пръв поглед да разпознаят дали месото е пряс­но, така и за веригите магазини, на които няма да им се налага да инвес­тират в допълнителни системи за контрол над температурата и ка­чеството. Новите етикети им поз­воляват лесно да проверят дали хла­дилните им системи създават оп­тималната температурна среда за съхранение.

3. Къс, по-къс, най-късият

Развитието на новите олекотени гърла с винт на пластмасови бутил­ки за безалкохолни напитки с вмес­тимост от 250 мл до 2 л е една от инициативите на Международното общество на специалистите в про­изводството на напитки (ISBT). Ре­зултатът от начинанието е създава­нето на стандарта PCO 1881, който изисква по-тънки гърла на бутилките с винт и олекотяване на полиолефино­вите капачки. По този начин количе­ството на използваните материали в преформите се намалява с 1,3 гр, а в стандартните капачки с диаметър от 28 мм — с 0,5 гр.

Серията PCO (PCO 1881, PCO 1881 med и PCO 1810) притежава ползите на „зеления“ инженеринг. Олекотява­нето на произвеждан в големи обе­ми продукт, каквито са бутилките за газирани напитки, означава, че ще бъдат спестени значителни количе­ства изходни материали и отпадъци, както и енергия за производството, доставката и преработката на от­падъците.

4. Иновация в производствения процес

Австралийската компания Preshafood използва нови системи за пълнене на соковете под високо налягане в нес­тандартни триъгълни кутии. Използ­ваната от производителя на сокове­те Donny Boy Fresh Food машина под високо налягане на испанската компа­ния NC Hyperbaric изисква тази нес­тандартна форма на опаковките с оглед на това те да съвпаднат с тех­ническите ù характеристики. За да издържат на огромните сили на наля­гане, породени от процеса на пълне­не под налягане, съдовете трябва да бъдат с много малки размери. Диаме­търът на пълначното пространство на машината е само 19 см, така че 6 от триъгълните бутилки се поби­рат вътре, разположени под форма­та на шестоъгълник. Това поражда нуждата от създаването на уникален опаковъчен дизайн — нито една друга бутилка на пазара няма подобна кли­новидна форма.

Особеност при новата триъгъл­на бутилка е възможността за съз­даване на три различни графични ви­зии върху една и съща опаковка. Три­те лица на бутилката предоставят възможност да бъдат представе­ни три различни ключови послания на компанията, свързани и с произхода и качествата на продукта.

5. Нова гъвкава опаковка с S–об-разна форма

Преглеждайки множеството пред­ставяния на нови продукти в сфера­та на стоящите пликове, виждаме, че този опаковъчен формат заслу­жено печели световна популярност. Стандартният първоначален дизайн на опаковката се състои от два пло­ски листа, които са запечатани заед­но по височината на страните и с W-образно сгъване по протежение на дъното. Когато пликът е пълен, оф­орменото по този начин дъно се раз­тваря и предоставя необходимата основа, която му позволява да стои изправен. В оригиналния си дизайн двете страни на опаковката също са слепени една за друга в горната ù страна, като модификациите тук са единствено в случаите, когато са по­ставени механизми за повторното ù затваряне — капачки, вентили и др.

По отношение на дизайна и функ­ционалността на гъвкавата стояща опаковка тайванският опаковъчен производител S–Pouch прави крачка напред. И горната, и долната част на техния S–Pouch е с W-образна форма. Този революционен дизайн притежава редица предимства. S–Pouch позволя­ва до 97% оползотворяване на опако­въчния обем, което погледнато от друг ъгъл означава, че новата опаков­ка може да побере съдържанието на стандартната и същевременно обе­мът ù да спадне с до 20%. Това от своя страна допринася за намаляване на използваните изходни материали с 15–20% в сравнение със стандарт­ните стоящи пликове. Друго основ­но предимство на S–образния плик е, че може да се пълни в стандартни цилиндрични пълначни форми. Освен че по този признак много прилича на бутилка, при новата опаковка не съ­ществува риск да се килне на една страна като класическите стоящи пликове, когато е наполовина пълна.

6. Потенциалът на електролу­минесцентната технология

Електролуминесцентната техноло­гия е базирана на използването на проводникови, изолационни и луминес­центни мастила, подходящи за произ­водството на филми. С напредъка на технологиите всичките ù електрон­ни компоненти са допълнително ми­ниатюризирани, което спомага за интеграцията им в един отпечатан електролуминесцентен филм, подхо­дящ за поставяне върху опаковките.

Немската компания Karl Knauer успява да приложи тази технология директ­но върху плоските стени на кутия и дори върху извити повърхности. Но­восъздаденият дисплей функционира на базата на физичното явление елек­тролуминесценция, което му позво­лява да сияе в различни цветове. Тех­нологията позволява създаването на различни изображения — лога, тексто­ве, многоцветни ефекти и анимации като проблясване и избледняване. Оп­ределени части от повърхността на опаковката могат да бъдат под­чертани допълнително. Новата тех­нология позволява допълнително им­плантиране на сензори за движение в опаковката, които активират свет­линните ефекти в момента, в който потребителят се приближи до рафта в магазина.

7. Удобен контейнер за опасни течности

Тази 20-литрова туба с променен ди­зайн и високи бариерни характерис­тики, направена за инсектицида Хлоп­ририфос 500, притежава вградени дръжки от двете страни и капачка със система против нежелано пред­варително разпечатване. Кубична­та форма на тубата я прави с до 30% по-икономична за транспорт и скла­диране. Обикновено пълните с хими­кали стоманени бидони се склади­рат на два реда върху палета, която може да побере по този начин 640 ли­тра с инсектицид. Новата туба поз­волява върху същото пространство да бъдат поместени 800 литра от препарата. Материалът, от който е направена тубата, може да се рецик­лира и от него да се направят различ­ни строителни материали като на­пример дренажни тръби. За разлика от стандартните HDPE контейне­ри не е необходимо новата опаковка да бъде флуорирана. Флуорирането е химична реакция, насищаща течност­та с флуор, която в случая предпазва съда от агресивните химикали в пре­парата и намалява опасността от изтичане и замърсяване. За да избе­гнат процеса на флуориране, от A&C Packers са използвали полиамида Selar на DuPont — аморфна найлонова смо­ла, заместваща процеса на флуорира­не. Новата туба е снабдена с много удобен улей, който улеснява изливане­то на опасните течности без опас­ност от разпръскване.

8. Разпръскващи капачки

Тези капачки са изключително удоб­ни за хората от поколението на бей­би бума, които са убедени, че днев­ната доза функционални напитки (с витамини и енергизиращи състав­ки) ще ги запази активни за по-дълго време. Потенциалът и ефективност­та на функционалните напитки обаче се дължи в голяма степен на начина, по който се съхраняват различните съставки до момента на консумация. Това е много важно поради факта, че разграждането на витамините, бил­ковите екстракти и другите здраво­словни съставки започва от момен­та на досега им с вода, или с други думи — от момента, в който функ­ционалната напитка бива запечата­на във фабриката. Така например раз­твореният във вода витамин C губи 80% от въздействието си само за 30 дена. През миналата година различни компании представиха свои решения на този проблем. Сред тях са VIZcap, BeriCap’s Life Top, Delo Vitamin Cap и Cedevita cap, но най-добре според мен са се справили от Activate-cap с тях­ната специална капачка, която пред­пазва витамините от така нежела­ното разграждане. Иновационната опаковка се състои от две части — PET бутилка, пълна с вода, и капачка, в която се побират 3 гр сухо веще­ство. Когато потребителят завър­ти капачката по посока на часовнико­вата стрелка, вградено в системата острие пробива пластмасовата мем­брана, отделяща двата съда. По този начин веществата се смесват непо­средствено преди консумацията.

9. Декорирана бутилка за шам­панско

Миналата година бутилката, съх­раняваща шампанското на Taittinger Brut Millésimé 2000, е декорирана от американския художник Роберт Рау­шенберг, известен със смесването на картини и скулптури. Бутилката на Раушенберг е излятата от тер­мопластичния полиетер Crastin® PBT на DuPont и декорирана чрез специ­ална технология за сублимиране на боите, която позволява точно въз­произвеждане на фини и сложни произ­ведения на изкуството върху неравни повърхности. Сублимацията е про­цес на пренасяне на части от един материал в състава на друг. Когато боите се нагреят, те се изпаряват и ако са в близост до подходящ суб­страт като пластмаса или дадено покритие, парите проникват в него на дълбочина от 0,005 мм до 0,635 мм. От своя страна, за да бъде процесът успешен, пластмасовият субстрат трябва да понесе температури от 138 до 190°C, които са необходими за изпаряването на боите.

В графично отношение Раушен­берг използва цветна и същевремен­но много деликатна палитра с много леки тонове, които на моменти дори изглеждат избледняващи. Цялата то­налност на бутилката е в бледолила­во, жълто и кафяво, в комбинация с тъмносиво и черно. За успеха на този продукт триизмерният сублимацио­нен печат е най-ефективният начин за пресъздаване на деликатни цвето­ве в такава комплексна форма.

10. „Безкрайно“ стъкло

Френският производител на стъкло Saint-Gobain Desjonqueres SA създаде първото 100% рециклируемо стъкло в света. От него се произвеждат фла­кони за парфюмите от серията Gaia. Безкрайно рециклиращото се стък­ло е познато като един от най-еко­логичните материали. Въпреки своя­та стопроцентова рециклируемост, една нова бутилка никога не може да бъде направена само от такова стък­ло. Рециклираното стъкло във вид на стъклени трошки, може да бъде мак­симум 95% от общото количество из­ходен материал. Масовата практика сред производителите на стъклени опаковки обаче показва, че рециклира­ните материали в новите опаковки са едва около 53%. В парфюмерийна­та индустрия опаковките обикнове­но се състоят от около 30% рецикли­рано стъкло от дефектни опаковки, отстранени още на поточната ли­ния, и 70% сурови материали — сили­циев пясък, варовик и натриев карбо­нат на прах.

Новата технология на Saint-Gobain Desjonqueres спестява напъл­но използването на сурови изходни материали и намалява вредните еми­сии с 500 кг на тон произведено стък­ло. Количеството изразходвана енер­гия също спада, тъй като за направа­та на стъкло от стъклени трошки необходимата температура е по-ни­ска от тази за преработка на изход­ните материали.

11. Иновативна и устойчива млечна опаковка

Пазарът на опаковки днес е настро­ен на вълна устойчиво опаковане и дизайнерски възможности в опакова­нето на един от най-важните и тра­диционни хранителни продукти — млякото. От стъклената бутилка за мляко, използвана до средата на ми­налия век, до днешните олекотени пластмасови или картонени съдове са изминали повече от 60 години, кои­то обаче не са променили значително пазара. Досега.

Английският производител на екологично чисти млечни продукти Daylesford е успял да приложи инова­ции едновременно в структурата и в материала за опаковките си. На­правена от калциев карбонат, би­оразградимата и приличаща на тор­ба пластмасова опаковка е оформена във формата на кана. Опаковката е направена от гъвкавия многолистов полимерен материал Calymer, който съдържа 60% полиетилен и полипропи­лен и 40% калциев карбонат. Той оба­че не бива да бъде бъркан с предлага­ните на пазара биоразградими пласт­маси поради различния си жизнен цикъл. Според сайта на Ecolean из­хвърлената опаковка Calymer може да бъде рециклирана като традиционна пластмаса или да бъде изгорена и от нея да се получи чиста енергия. Със своите 14 грама опаковката е с 40–50% по-лека в сравнение с обикнове­ната картонена кутия или пластма­сова бутилка, предназначени за теч­ни храни. Въпреки своята гъвкавост опаковката стои стабилно благода­рение на специално проектираното плоско дъно. Изпълнената с въздух под налягане дръжка улеснява захва­та, а отворът в горния край е проек­тиран така, че да улеснява максимал­но изливането на млякото.

12. Шишенца за клетъчни култу­ри с нов дизайн

Американската компания за научна и медицинска апаратура Invitrogen, част от Life Technologies, получи престижната награда, връчвана от института на опаковъчните профе­сионалисти, за своята нова бутилка за клетъчни култури Gibco. Опаковка­та позволява олекотено използване, пестене на място при съхранение, по-лесна идентификация и намален риск от заразяване на пробите по време на експерименти. Иновациите в дизайна включват правоъгълна фор­ма на бутилката, която съвпада са естественият ъгъл на ръката и кит­ката при пипетиране. Шишенцето е снабдено с по-голяма капачка, върху която има възможност за поставяне на етикет, позволяващ на учените да разпознаят клетъчната среда и ней­ната концентрация. Гърлото на бу­тилката е по-широко от обичайното, с което се намалява рискът от зара­зяване на околната среда и се улесня­ва пресипването на течности. Освен че е удобна за боравене от хора с по-малки ръце, кубичната форма на ши­шетата позволява пестене на място в хладилните шкафове с до 25%. Увели­чената площ за поставяне на етике­ти позволява върху тях да се нанася допълнителна информация.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар