Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Дигиталният печат не е само за етикети

  •  
  •  
  •  
  •  


Една от най-значимите тенденции в опаковането през тази година ще бъде преминаването от класически­те типове ротогравюрен и флексо­печат към дигитален печат. Ди­гиталният печат без съмнение се превръща в основния вид печатен процес за изработване на високока­чествени етикети, които виждаме ежедневно върху всякакви типове опаковки на потребителски индус­триални продукти. Тази нова техно­логия обаче постепенно си пробива път и към други сектори като сви­ваемите слийв етикети и етике­тите с термичен трансфер и дори към напълно неизползваните до мо­мента възможности за печат вър­ху гъвкавите опаковки и кутиите от сгъваем картон. Нещо повече, от известно време защитниците на дигиталния печат предричат, че дигиталните печатници ще могат да бъдат използвани от опаковъчни компании и други производители, чи­ито основни дейности са извън сфе­рата на пачата, а процесите на пер­сонализация ще се превърнат дори в още по-мощен двигател на разпрос­транение на технологията. Възмож­ността производителите на по­требителски стоки да разполагат с различни по вид, големина и дизайн етикети за един и същи продукт е нова тенденция, която има голям по­тенциал за развитие през следващо­то десетилетие.

Тази фундаментална промяна в печата вече се случи в Испания, къ­дето производителят на капачки за бутилки Metálicas Canals (MMCanals) инсталира две печатни машини HP Indigo ws4500s за печат върху тапи и капачки. Основаната през 1947 г. MMCanals е семейна компания, чиято дейност първоначално е била фокуси­рана върху производството на пени­цилинови ампули, а след това е насо­чена към капачки за потребителския пазар. С навлизането на синтетич­ните материали в производството на тапи за вино компанията значи­телно разнообразила продуктовата си линия.

Основната печатна технология на MMCanals в миналото е бил ро­тогравюрният печат. Днес машини­те на HP позволяват печат върху ка­пачки, направени от PE, PET, биораз­градим PVC и специални субстрати, върху които се нанасят до седем цвята и с различни завършеци, включ­ващи горещо щамповане с фолио и щанцоване. Тези преси имат много предимства пред конвенционал­ния печат, който в много от случаи­те оказва вредно въздействие върху околната среда. Производството на ротогравюрните цилиндри е скъпо и изисква използването на повече енер­гия и разредители в сравнение с ди­гиталния печат. По своята природа конвенционалният (гравюрен, флексо и лито) печат има период на пускане на машината, през който се пости­га ниво на необходимите стойности на мастилото. Този процес генери­ра загуба на материали — в случая на MMCanals става въпрос за пилеене на ценни консумативи и удължаване на времето за печат, което се отра­зява и на крайната цена. С техноло­гията на HP отпадъците при стар­тиране на процеса биват елиминира­ни напълно. а качеството на печат и необходимите настройки на масти­лата се постигат моментално. Ра­ботните смени на материалите мо­гат да се извършват без преустано­вяване на процеса, а мастилото на HP ElectroInk, с което системата ра­боти, е сухо в момента, в който на­пусне печатната машина. По този начин довършителните работи мо­гат да бъдат извършени веднага след печата, което допълнително спестява време и разходи. Нещо по­вече, предпечатният процес за про­изводителя на капачки е подобен на предпечатните техники, използвани при дигиталния печат, което значи­телно улеснява работата.

Единственият негативен аспект на печатните машини на HP е, че са доста скъпи. Запознатите с мате­рията обаче твърдят, че цената си струва, и очакванията са, че не само етикетната печатна индустрия ще смени насоката на технологично си развитие в бъдеще.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар