Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нова технология за проследяване гарантира свежестта на хранителните продуктиМиналата година потребителите по света се сблъскаха с феномена на из­тегляне на хранителни стоки от па­зара поради замърсяването им с най-различни патогенни организми като салмонела и ешерихия коли. За тези проблеми най-често бяха „обвинява­ни“ пресните домати, въпреки че те най-вероятно не са разболели никого. И докато потребителите стояха да­леч от потенциалните „домати-убий­ци“, индустрията отчете големи за­губи. Паниката се прехвърли от една продуктова категория към друга, след като се оказа, че индустрията не е способна да се справи с източ­ника на проблема въпреки многомили­онните инвестиции на производите­ли и преработватели в технологии, гарантиращи перфектна чистота и HACCP практики.

Това доведе до създаването на технологии за защита на бранда. Въ­преки всички усилия учудващ е фа­ктът, че много мениджъри поста­вят под съмнение стойността на информацията за доставките, с коя­то могат да подсилят решенията на производителите. Очевидно преобла­даващото мнение сред мнозинство­то от производителите на храни е, че споделянето на подобна информа­ция с потребителите е излишно, тъй като се предполага, че те не биха я разбрали.

Обратно на това преобладава­що мнение марките трябва да бъдат достоверен източник на подобна ин­формация за продуктите независимо дали това им харесва или не. В проти­вен случай производителите ще запо­чнат да отказват да купуват продук­тите им като прекалено рискови.

Една ефективна технология за защита на марката са системите за проследяване. Проследяването на практика означава възможност да се локализира всеки артикул на все­ки етап по веригата на доставка и по всяко време и същевременно да се извлича информация за това, откъ­де произхожда стоката и къде е била съхранявана до този момент. В про­цеса на производство едно от най-ва­жните приложения на проследяване­то е да се локализира дадена парти­да плодове и/или зеленчуци в случай на оттеглянето ù от пазара поради на­рушена сигурност на опакования про­дукт. Това позволява на доставчици­те и на другите звена по веригата бързо да отстранят некачествения продукт от системата за дистрибу­ция. За тази цел през последните го­дини бе създадена Инициативата за проследимост на продукцията (PTI www.producetraceability.org) като опит да се развие този важен аспект в процеса на доставките. Въпросни­ят проект съдържа програми за въ­трешна и външна проследимост, не­обходими за ефективното следене на стоките.

Базираният в Аризона достав­чик на домати и чушки Del Campo Supreme представи системата HarvestMark за своите домати, опа­ковани в опаковки тип „мидена черупка“. Всеки етикет е предварително принтиран от високоскоростен мас­тилноструен принтер и притежава уникален криптиран код, записан ед­новременно в две разновидности — в четим от човека формат и в 2D ма­тричен код. Когато опаковката бива напълнена с домати, уникалният код бива сканиран, при което се отчи­та откъде идва всяка партида дома­ти. Тази информация веднага бива въ­веждана в базата данни на YottaMark. Вторичната опаковка, в която се по­ставят мидените черупки, също по­лучава етикет с уникален код, който също се въвежда в базата данни. По този начин се осъществява връзка между двата типа опаковки.

Чрез изписване на четимия от чо­века код в сайта www.harvestmark.com потребителят получава лесен дос­тъп до важна информация, свързана с дистрибуцията, качеството и без­опасността на храните. Ако той раз­полага с клетъчен телефон от по-но­во поколение, всичко, което трябва да направи, е да сканира 2D баркода, за да получи незабавен достъп до уеб базираната информация. Това може да стане още пред регала в магазина.

Внедряването на тази техноло­гия в практиката би струвало „сто­тинки за единица продукт“. Цената би била лесно оправдана при всеки възникнал инцидент, когато изтег­лянето от пазара на дадена партида продукти се превръща в енергоемко и скъпо упражнение.

Осигуряването на безопасност­та и качеството на храните трябва да бъде от основно значение за всеки бизнес. Ето защо възможността за проследимост на дадена продуктова серия по заявка би добавила критич­ната бизнес стойност към същест­вуващите операции в момент на кри­за, в който цялата категория храни се покрива с негативизъм и губи до­верието на потребителите. Прила­гането на правилната технология позволява на клиента да проследи ис­торията на продукта назад до поле­то, да получи информация за парти­дата и производителя и при евенту­ален инцидент да вземе информирано решение и да се насочи към алтерна­тивна марка.

 
18.10.2011.
Автор: Антон Стийман
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар